Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

A KOBRA ÁLLATPATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 13., cégjegyzékszám: Cg. 03-09-110436, adószám: 12995178-2-03, postai cím: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 13.) elkötelezett az Ön személyiségi jogai védelme iránt.

A jelen tájékoztató ismerteti,hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat veszi igénybe. Az adatkezeléseink során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően járunk el és megfelelő technikai és szervezési eszközöket veszünk igénybe az Ön személyes adatainak védelmében.

 1. Adatkezelő

A cég elnevezése: KOBRA ÁLLATPATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 13.

Adószám: 12995178-2-03

Cégjegyzékszám:Cg. 03-09-110436

Postai cím: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 13.

Telefon: 30/8157603

E-mail cím: patika@kobra.t-online.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott célhoz kötöttség alapelvének megfelelően csak meghatározott célból, jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan, megfelelő garanciák biztosítása mellett kezelünk személyes adatokat.

Szolgáltatásaink és termékeink jellegéből adódóan, az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeljük:

Adatkategória

Adatkezelés jogalapja

Mire használjuk

Partnernyilvántartás- szerződéses kapcsolatban állók személyes adatai

az Ön hozzájárulása, szerződés teljesítése

Ügyfelek azonosítása, kapcsolattartás, szerződések végrehajtása érdekében

Ügyfélszolgálati nyilvántartás (kérdések, panaszok rendezése)

Az Ön hozzájárulása

Ügyfelek azonosítása érdekében

Munkavállalók adatai

Hozzájárulás alapján, jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Munkaszerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében

Hatósági adatszolgáltatás

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Hatóságok fele jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére

Webáruházban történő vásárlás során megadott személyes adatok

Az Ön hozzájárulása

Vásárlók nyilvántartása, megrendelések teljesítése, számlák kiállítása, kiszállítás

Direktmarketinghez szükséges személyes adatok

Az Ön hozzájárulása

Hírlevél küldése, tájékoztató akciókról, személyre szóló ajánlat készítése

A webáruházban történő bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az érintett pénzügyi intézmény kezeli. Csomagküldés esetén a megrendelés átvevői és címzetti adatait a Magyar Posta Zrt. kezeli.

Az adatkezelés jogalapja lehet:

 • az Ön hozzájárulása, amely hozzájárulást Ön bármely időpontban jogosult visszavonni (például hírlevélre való feliratkozás és arról való leiratkozás esetén)

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (például Ön és az adatkezelő között létrejött adásvételi szerződésteljesítése)

 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például számviteli törvényeknek megfelelően bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése)

 • az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 1. Adatok megőrzési ideje

A személyes adatokat a korlátozott tárolhatóság alapelvének megfelelően nem őrzzük meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtöttük (kértük Öntől), kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig kötelesek vagyunk megőrizni. A számvitelről szóló C. törvény 169. § (2) alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig meg kell őriznünk.

Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megszűnik az adatok általunk való törlésével, vagy az Ön ez irányú kezdeményezésére.

 1. Érintettek jogai

A mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján Ön jogosult:

 

Hozzáférés

tárolásának tervezett időtartamáról, az érintetti jogairól, a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában adjuk meg a kért tájékoztatást Önnek a kért formában.

Helyesbítés

Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészítjük a hiányos személyes adatokat.

Adatok törlése, illetve zárolása

Ön bizonyos esetekben jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

    Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Önjogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, így például a direkt marketing céljából történő elektronikus levelek küldése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatóság

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, nálunk rendelkezésére álló személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Adatkezelés korlátozása

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben:

 • ha vitatja adatai pontosságát,

 • ha úgy ítéli meg, hogy nem szabadna kezelnünk azokat, de nem akarja, hogy törlésre kerüljenek,

 • ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Önnek szüksége van a jogi igények előterjesztéséhez, valamint

 • ha tiltakozott az adatkezelés ellen, de nekünk ellenőriznie kell, hogy tovább szükséges-e folytatni azok kezelését. 
 1. Jogorvoslatok

Abban a nem várt esetben, ha az Ön személyes adataival kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Ön jogosult:

 1. panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, +361-3911400, www.naih.hu )

vagy

 1. keresettel bírósághoz fordulni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotörvény és a GDPR tartalmazza.

Amennyiben az adatkezelési szabályok megsértéséből eredően vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, Ön az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult. A kártérítéshez való jog érvényesítése iránti igényt bírósági eljárás keretében kezdeményezheti.

Ön jogosult arra, hogy panaszának a  nevében történő benyújtásával, jogainak a nevében való gyakorlásával, valamint kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely Magyarország jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

 1. Alkalmazandó jogszabályok

 
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)